مرکز کاشت ایمپلنت آیرس در تهران + معرفی ایمپلنت آیرس

۰
(۰)

ایمپلنت iRES از گذشته های دور نشان MADE SWISS به معنای اطمینان و برتری و دقت فراوان در تولید و کیفیت نسبت به محصوالت مشــابه بوده و هســت ، شــرکت iRES سوئیس در ســال ۲۰۱۴ و با اســتفاده از تجربیات افراد صاحب نام و برتر در این حوزه و با همکاری مدیران و طراحان شــرکت های معتبر پیشــگام در تولید ایمپلنت، و بــر اســاس فناوری و نیز تفکر افــراد خبره و کلیدی مطرح حوزه ایمپلنــت )Leader Opinion Key (KEY محصــوالت خود را به بازار عرضه نموده اســت و هــم اکنون علیرغم عمر کوتاه خود ســهم قابل توجهی از بازار جهانی را بواســطه کیفیت کم نظیر خود جذب نموده است.

شـــرکت iRES بـــا بیـــش از ۳۰ ســـال تجربـــه در زمینـــه تولیـــد و بهینـــه ســـازی مســـتمر بـــا شـــعار SAFE AND EFFICIENT-RELIABLE توانســـته هـــر ســـه مـــورد ادعـــای خـــود یعنـــی ارایـــه محصـــول قابـــل اعتمـــاد ،کارآمـــد و ایمنـــی بـــاال را بـــا تاییـــد و رضایتمنـــدی جامعـــه دندانپزشـــکان اثبـــات نمایـــد.

شــرکت فرادیــد دانــش پــس از ۳ ســال تحقیــق و بررســی گســترده و دریافــت گزارشــهای مســتمر و مرتبــط بــا ایمپلنــت iRES از جانــب جامعــه علمــی و تحقیقاتــی و دانشــگاهی مرتبــط بــا ایــن رشــته و همچنیــن مذاکـرات گسـترده بـا مدیـران ارشـد شـرکت iRES اقـدام بـه عقـد قـرارداد نماینـده انحصـاری )مـدت زمـان نامحــدود( بــا شــرکت سوییســی iRES نمــود.

مرکز کاشت ایمپلنت آیرس

کاشت این  ایمپلنت معتبر سوئیسی در کلینیک دندانپزشکی ایثار توسط بهترین (متخصصین جراحی فک و صورت) و (متخصصین جراحی لثه و ایمپلنت) صورت می گیرد و (جراح و دندانپزشک) عمومی در این مرکز اجازه جراحی ایمپلنت را ندارد.

منبع مقاله: ایمپلنت آیرس سوئیس (IRES)

 

/سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی ویکی درمان در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد./

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

میانگین رای ۰ / ۵. تعداد رای: ۰

هنوز رای ثبت نشده است.

نگار عظیمی

من سرپرست محتوای رسانه ویکی درمان هستم، ما در ویکی درمان در تلاشیم اطلاعات دقیق، کاربردی و هدفمند را در اختیار مردم ایران قرار دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *